SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

   1. Aftalegrundlag

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Karl Molin Maskinfabrik og Handelsfirma A/S, i det følgende kaldet ”Sælger”, er gældende for alle aftaler med Sælger om leverancer fra Sælger, medmindre andet er aftalt skriftligt. Medkontrahenten benævnes i det følgende ”Køber”. Alle aftaler mellem Sælger og Køber skal være skriftlige for at være gældende.

   2. Tilbud, ordrebekræftelse mm.

2.1. Skriftligt tilbud er gældende i 20 dage, fra udskriftsdagen, med forbehold for mellemsalg. Såfremt Sælger har benyttet sig af retten til mellemsalg skal Sælger uden ugrundet ophold efter Købers accept er kommet frem til Sælger, skriftligt meddele Køber, at tilbuddet er bortfaldet. Ethvert skriftlig tilbud skal afløses af en skriftlig ordrebekræftelse, forinden endelig aftale kan anses for indgået.

2.2. Tilbud og dokumentation må ikke overgives til tredjemand.

   3. Priser

3.1 Alle priser er angivet eksklusiv moms. Alle priser angivet i bruttoprislister er vejledende priser.

3.2 Prisberegning sker på basis af Sælgers prisliste gældende på ordreafgivelsestidspunktet. Der tages forbehold for prisstigninger fra leverandører.

3.3 Sælger forbeholder sig ret til at pålægge administrationsgebyrer i forbindelse med ordrer under et vist beløb, forgæves leveringsforsøg, særlig emballering, og andre lignende forhold.

3.4 Sælger kan til enhver tid uden forudgående varsel ændre prisliste for produkter, gebyrer, returfradrag mv.

 

   4. Teknisk vejledning og andet materiale

4.1 Såfremt Sælger i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af leveringsaftale yder Køber teknisk bistand uden særskilt beregning af honorar herfor, er denne bistand alene at betragte som værende vejledende. Sælger påtager sig ikke noget ansvar på baggrund heraf. Alle oplysninger, herunder vedrørende teknisk data, kvalitet, dimensioner og vægt, der andet materiale, er kun vejledende. fremgår af brochurer, kataloger og

4.2. Sælger påtager sig intet ansvar for materiale udarbejdet af Sælgers leverandører så som brochurer, beregningstabeller eller anden form for salgsmaterialer.

 

   5. Levering

5.1 Køber oplyser leveringsadresse og har ansvaret for, at en fuld læsset lastbil kan køre ved egen kraft på jævnt bæredygtigt underlag. Sælger påtager sig intet ansvar for kørevejens evt. manglende bæreevne og skader afledt deraf. Transportforsikring tegnes kun på Købers opfordring og for dennes regning. Såfremt der oplyses forkert leveringsadresse, eller det ikke er muligt at komme frem til leveringsadressen, er Sælger berettiget til at debitere Køberen for enhver deraf følgende ekstra omkostning.

5.2 Køber er forpligtet til at foretage modtagerkontrol af leverancen.
5.3. Køber er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes af Køber, er sælger berettiget til at foretage levering på leveringsstedet, uanset om Købers repræsentant antræffes.
Følgeseddel eller transportørens køreseddel/fragtbrev anses i så fald som dokumentation for korrekt gennemført levering.

5.4. Udgifter i forbindelse med opstået ventetid for aflæsning, samt omkostninger som følge af at Køber ikke kan modtage leverancen til aftalt leveringstid, faktureres til Køber.

 

   6. Betalingsbetingelser

6.1. Hvor intet andet er anført, er betalingsbetingelserne netto kontant, inden levering.  6.2. Reklamationer berettiger ikke Køber til at tilbageholde betaling for leverancer. Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af Sælger.

6.3. Forfaldende beløb forrentes med 2% pr. påbegyndt måned fra fakturadato.

6.4. Enhver forsinket betaling giver Sælger ret til at annullere eller standse enhver videre levering og i øvrigt frigøre sig fra alle kontraktlige forhold og forpligtelser. Endvidere forbeholder Sælger sig ret til at ændre betalingsbetingelser, såfremt der skulle opstå begrundede formodninger om Købers svækkede betalingsevne.

 

   7. Ejendomsret

7.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten over salgsgenstanden, indtil hele købssummen inkl. renter, omkostninger m.m. er betalt. Såfremt Køber misligholder sin betalingsforpligtigelse, er Sælger berettiget til at tilbagetage salgsgenstanden.

 

   8. Afbestilling eller ændring af ordre

8.1 Afbestilling eller ændring af ordre kan alene finde sted efter forudgående aftale med Sælger, og såfremt Sælger vurderer, at produktionen af ordren ikke er for vidt fremskreden. Ved Købers afbestilling eller ændring af en ordre forbeholder Sælger sig retten til at kræve, at Køber holder Sælger skadesløs for de dermed forbundne omkostninger.

 

   9. Returvare

9.1 Varen tages kun retur efter forudgående aftale og med henvisning til følgeseddel eller faktura. Vare taget hjem direkte til Køber, eller produceret direkte til Køber tages ikke retur. Godkendte returvarer krediteres med fradrag på 30% af nettoprisen eksklusiv moms. Al returfragt sker for Købers regning og risiko.

 

   10. Mangler

10.1 Køber må straks ved modtagelsen, og inden materialerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for evt. mangler.

Reklamation over mangler, herunder mængde afvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan gennemgang, må fremsættes straks og senest 3 dage efter varens levering for at kunne tages til følge. Såfremt Køber ikke foretager den påkrævede modtagerkontrol eller der senere konstateres mangler, herunder mængdeafvigelser, som kunne/burde have været påvist ved Købers kontrol, udgør dette ikke en mangel.

10.2 Har Køber ikke inden for 2 år efter modtagelsen af leverancer meddelt Sælger, at Køber vil påberåbe sig en skjult fejl eller mangl, kan Køber ikke senere gøre denne gældende.[AMSS1] [HM2] 

10.3. Ved reklamation over plader, skal der foreligge dokumentation i form af billeder.

10.4 Såfremt der konstateres mangler, som Sælger hæfter for, og som ikke anses for at være uvæsentlige, er Køber berettiget til at hæve købet for den pågældende levering. Købet kan dog ikke hæves, såfremt Sælger foretager omlevering uden ugrundet ophold. Hæves købet, er Køber pligtig til at stille de leverede varer til Sælgers rådighed i samme stand som de var ved leveringen.

 

   11. Vareprøver

11.1 Vareprøver viser kun farve og kvalitet i almindelighed, hvorfor vi ikke er erstatningsansvarlige for eventuelle afvigelser, med mindre afvigelserne er væsentlige.

 

   12. Ansvar/reklamation

12.1 Såfremt varer eller dele heraf modtages defekt, med produktionsfejl, materialefejl eller eventuel mangel fuld bearbejdning samt for mangler der skyldes fejl eller forsømmelse fra Sælgers side, yder Sælger i en 2 års periode[AMSS3]  erstatning, dog maksimalt varens fakturerede pris. Alternativt foretager Sælger omlevering eller reparation af varen efter Sælgers eget skøn. Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab, herunder driftstab, avancetab, tidstab, om montage etc., herunder også følgeskader på andre bygningsdele eller installationer. 12.2 I bearbejdet tyndstål vil der på grund af for materialets egenskaber være risiko for utilsigtede spændinger, som ikke er reklamationsberettiget.

12.3. Ved genbestilling af varer kan der forekomme nuanceforskelle. Sådanne nuanceforskelle er ikke reklamationsberettiget.

12.4 Sælger skal af Køber holdes skadesløs i den udstrækning Sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådanne skader eller sådant tab, som Sælger efter punkt, 12.6 og 12.7 har fraskrevet sig.

12.5 Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet eller leveret af Køber.

12.6 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, dagbøder eller andre økonomiske konsekvenstab.

12.7. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

   13. Garantier og bortfald heraf [AMSS4] [HM5] 

13.1. Sælger yder ingen selvstændig garanti for handelsvarer[AMSS6] [HM7] , det vil sige vare der ikke er produceret af sælger, men forhandles af denne.

13.2. Producentgaranti eller anden garanti, som er tilsagt Køber i købsaftalen eller på anden måde, er alene at betragte som en videregivelse af denne producentgaranti, således at der ikke overfor Sælger kan rejses krav i

henhold til den pågældende garantierklæring.

13.3. Partivarer og 2. sorteringsvarer leveres uden garanti og Køber fraskriver sig enhver form for reklamationsret.

13.4. Ved brug af befæstelses materiale, der ikke er godkendt af Sælger, bortfalder den samlede produktgaranti.[AMSS8] 

13.5. Medmindre andet er skriftligt aftalt ydes der ikke garanti på leverancer der er anvendt i byggerier nærmere end 1500m fra kystlinje, leverancer der er anvendt i stærkt basiske eller syreholdige miljøer, leverancer der ikke er monteret i henhold til brugs- og monteringsvejledningen og leverancer hvor under-/overkonstruktion ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.

13.6. Der ydes ingen garanti for farveægthed i hele garantiperioden.

 

   14. Produktansvar

14.1. Sælger er ansvarlig for personskade efter reglerne i ”Lov om produktansvar”. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens salgsgenstanden er i Købers besiddelse. Ligeledes er Sælger ikke ansvarlig for produkter fremstillet af Køber eller produkter hvori disse indgår. I øvrigt er Sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes ansvarspådragende fejl begået af Sælger eller andre, som Sælger har ansvaret for.

14.2. Sælgers samlede ansvar kan aldrig overstige DKK 5 mio. hvad angår erhvervstingskader inkl. renter og omkostninger.

14.3. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab som driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Hvis Sælger skulle blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtiget til at holde Sælger skadesløs. Skulle tredjemand fremsætte krav om erstatningsansvar overfor Køber skal denne straks underrette Sælger herom.

14.4. Sælger og Køber er gensidigt forpligtiget til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af salgsgenstanden.

 

   15. Force majeure og andre forhindringer

15.1 Sælger vil til enhver tid være uden ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af købsaftale som skyldes force majeure som f.eks. strejke eller lockout, manglende kvalificeret arbejdskraft, krig, optøjer, blokader, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandør, svigt fra transportøren, manglende brændsel eller drivkraft, sammenbrud i produktionsanlæg eller nogen anden årsag der ligger udenfor Sælgers kontrol. Køber er ikke berettiget til at ophæve købet og kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art for driftstab eller lignende.

 

   16. Byggevareleveranceklausul

16.1 For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret af Boligministeriets byggestyrelse: ”

16.2 Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med Køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge og anlægsvirksomhed.

 

   17. Tvister

17.1 Alle uoverensstemmelser, der udspringer af aftaler mellem Køber og Sælger, herunder tvister om indgåelsen, forståelsen og gyldigheden af nærværende salgs og leveringsbetingelser skal afgøres ved de almindelige danske domstole, idet sagen anlægges ved Sælgers værneting.

 [AMSS1]1 års reklamationsret for skjulte mangler er kort tid. Bestemmelsen kan evt. blive tilsidesat som urimelig, særligt for så vidt angår byggematerialer.

 [HM2]2 år

 [AMSS3]Bør følge reklamationsreglen i pkt. 10.2, hvorefter Køber kan reklamere i 1 år.

 [AMSS4]Dette afsnit er forsøgt indarbejdet i henhold til det af jer særskilte ark herom.

 [HM5]

 [AMSS6]Begrebet ”handelsvarer” bør defineres/præciseres yderligere.

 [HM7]Indsat efter handelsvare: det vil sige varer der ikke er produceret sf sælger, men…

 [AMSS8]Hvad dækker ”befæstelsesmaterialer” over? Dette kan potentielt være meget byrdefuldt.

Karl Molin 
CVR: 26 56 10 27
Håndværkervej 2-4, Haverslev
9610 Nørager
Tlf. 98 33 54 00 
Mail. info@karlmolin.com
Send os en mail
Kørselsretning
Åbningstider:
Man: 8:00-16:00
Tirs:  8:00-16:00
Ons: 8:00-17:00
Tors: 8:00-16:00
Fre:  8:00-14:30
Lør:  8:00-13:00  1/3 - 1/12
Telefontid Haverslev
Alle ugens dage fra kl. 7:00-21:00.

Karl Molin

CVR: 26 56 10 27
Vedstedvej 7, Ustrup 

6500 Vojens
Tlf. +45 7464 4200

Send os en mail 

Kørselsretning

NYE Åbningstider:
Man: Lukket 
Tirs:  Lukket 
Ons: Lukket - Åbent efter aftale
Tors: 12.00-17.00
Fre:    9:00-17.00
Lør:    9:00-12:00
Telefontid Ustrup
Alle ugens dage fra kl. 7:00-17:00.